Diano Casearia

Diano Casearia

Privacybeleid

De inhoud gepubliceerd op de site, waar niet anders en expliciet aangegeven, wordt beschermd door de huidige wetgeving inzake de bescherming van het auteursrecht, wet n. 633/1941 en latere wijzigingen en aanvullingen. De sancties voorzien in art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis en 174-ter van wet nr. 633/1941. De inhoud, de grafische elementen en de HTML / XHTML-code worden beschouwd als eigendom van Diano Casearia spa. Diano Casearia spa verwerkt alle persoonlijke gegevens van gebruikers / bezoekers in volledige overeenstemming met de bepalingen van de Italiaanse Nationaale wetgeving inzake privacy en, in het bijzonder, van wetsbesluit 196/2003. De ingevoerde gegevens kunnen door Diano Casearia spa ook worden gebruikt voor het periodiek verzenden van e-mailberichten met reclame, promotiemateriaal en promotie-initiatieven. Persoonlijke gegevens worden verwerkt door Diano Casearia spa en door haar medewerkers en / of medewerkers als verantwoordelijke personen. Ze zijn niet onderworpen aan openbaarmaking of communicatie aan derden, behalve in de gevallen waarin de informatie en / of de wet voorziet en in ieder geval op de manier die dit toelaat. Het verzenden van gebruikers / bezoekers van hun persoonlijke gegevens om toegang te krijgen tot bepaalde diensten, of om verzoeken per e-mail te doen, houdt in dat Diano Casearia spa het adres van de afzender en / of andere persoonlijke gegevens verkrijgt, deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om reageren op het verzoek, of voor het verlenen van de dienst, en worden alleen aan derden bekendgemaakt als het nodig is om aan de verzoeken van de gebruikers / bezoekers zelf te voldoen. De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde tools voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld en in ieder geval in overeenstemming met de bepalingen van de geldende regelgeving. Er worden specifieke beveiligingsmaatregelen in acht genomen om gegevensverlies, ongeoorloofd of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen. Diano Casearia spa kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongeoorloofde toegang of verlies van persoonlijke informatie buiten haar controle. Gebruikers / bezoekers hebben het recht de door art. Verleende rechten uit te oefenen. 7 van wetsdecreet 196/03. Bovendien is het op elk moment mogelijk om, door het herroepingsrecht van alle geabonneerde diensten uit te oefenen , om de volledige annulering van de verstrekte gegevens te vragen.